Aktif İleti ve Kurye Hizmetleri

Contact info

PHONE:

0850 333 0327

FAX:

0212 355 3555

ADDRESS:

GO

Maslak Mh. Bilim Sokak, No: 5, Sun Plaza Zemin Kat, Maslak, Şişli, İstanbul

About Company

Aktif İleti ve Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi


Broşür yazılı ilan katalog dergi kitap ve benzeri basılı ve basılı olmayan evrak ile paket her boyutta zarf koli eşantiyon promosyon ürünleri gibi nesmelerin adreslere teslimi dağıtımı işlerini yapmak veya yaptırmak için gerekli organizasyonu kurmak ve Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir, Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabiir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde üst hakkı tesis edebilir, b unların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulundnuğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesisedebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara devredebilir, kiraya verebilir, Şirketin borçlarının temini veya şirket amacını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa irtifak, sükna hakkı, üst hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, 3. kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için 3. kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, 3. şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, 3. şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir, Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için medeni kanun hükümleri gereğnice ayni ve gayrimaddi hakları ile ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir. gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intaç edebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 419818 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Ocak 1970 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: kargo kurye firma kargo firma ito üyesi

Other info:

Links:

http://www.aktif.com

EMAIL:

aktif@aktif.com

Similar Places: