Belde Planlama Mimarlık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.

Contact info

PHONE:

0216 311 3274

ADDRESS:

GO

Yakacık Cad. No: 47 Belde Apt. Fatih Mh. Samandıra Kartal, İstanbul, Türkiye

About Company

Belde Planlama Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Şehir planlama(uygulama imar planı, araştırma, nazım imar, ilave imar, revizyon imar, mevzi imar, imar plan değişikliği, toplu konut projeleri, vaziyet planları gibi)ve mimarlık ile ilgili projeleri yapmak, yaptırmak, gerçekleştirmek, yürütmek, kontrolörlük, müşavirlik gibi yan hizmetleri beraberinde gerçekleştirmek. Her türlü özel ve resmi taahhüt işlerini projelendirmek müşavir olarak bulunmak ve gerçekleştirmek üzere katılmak maksat ve mevzuu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek bunları şirket adına tescil etmek bina yapıp satmak ve başka şirketler kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak ipotek kredi borç para almak ve vermek ihtira beratı know how lisans benzeri sınai haklar ile alameti farika telif hakları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek satmak kiralamak ve kiraya vermek. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayri menkuller ve ipotek irtifak gibi ayni haklar iktisap etmek, bunları başkalarına devir ve ferağ etmek, inşaa ifraz ve tevhid kat irtifakı kat mülkiyeti tesis etmek ipotek almak ve vermek ipotekleri uzatmak değiştirmek fesih etmek kiraya vermek kiralamak kira akdini tapuya tescil ettirmek gayri menkullerle ve ayni haklarla ilgili her çeşit ilzam ve tasarrufi işlemlerde bulunmak. Şirket ayrıca sahip olduğu veya olacağı bilcümle menkul ve gayri menkulleri, taşınmazları kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek tesis etmek/vermek, ipotekleri fek etmek, gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerinden konu ile ilgili şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis etmek veya fek etmek, yerli ve yabancı bankalarla ve finansman kurumlarıyla bilumum kredi anlaşmaları akdetmek, kredi zımnında patent, ihtira beratı, marka, lisans, imtiyaz, alameti farika ve teknik yardım gibi gayri maddi fikri ve sınai haklar iktisap ve tescil ettirmek, bunları kiralamak, intifa hakkı almak ve satmak, gerekli iç ve dış fuar ve sergilere iştirak etmek, gerektiğinde mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uyruklu persanol istihdam etmek. ve 1. 4. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 242589 sicil no ile kayıtlı firma, 17 Şubat 1988 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: mimarlık ve iç mimarlık büroları firma ito üyesi

Other info: