Çağrı

Contact info

PHONE:

0216 354 7383

ADDRESS:

GO

Balıkçı Sok. Ankara Cad. No: 14/B Batı Mh. Pendik, İstanbul, Türkiye

About Company

Çağrı Dayanıklı Tüketim Maddeleri Sanayi Limited Şirketi

Elektronik, elektrikli ve elektriksiz ev aletleri ile gerek ev ekonomisi ve gerekse sanayi ekonomisi içinde yer alan cihazların velhasıl her türlü dayanıklı tüketim malların kendileri ile bunların ana ve tali girdilerinin imalini, satışını, alımını ve satımını, ithalini ve ihracını, pazarlamasını yapar. Satın alınan toplu konut sahaları üzerinde inşaat yapar veya müstakil parsellere ayırır veya tehvit işlemini yapar toplu konut ile ilgili her türlü proje işlemini yapar, fizibilitesini hazırlar ve pazarlamaya arzeder. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapabilir. Konusu ile ilgili yurt içinde, yurt dışında hisseli veyahut hissesiz gayrimenkuller menkuller alır, satar. 634 sayılı kanun hükümleri uyarınca kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurar, satış takrirlerini verir, alış takrirleri alır, gayrimenkulleri bilahedel terk eder, ifraz, tevhit, cins tashihi yapar. İhtiyacı için her türlü araç alır ve satar kanuni işlemleri yapar. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere, şirketin iştigal konusu ile ilgili bulunan her nevi ruhsat imtiyaz, ticaret ünvanı, patent, alameti farika ihtira beratı ve bunlar gibi gayrı maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, aracılık yapmamak kaydı ile menkul mal, nakil aracı, tesisat makine alet edevat, yedek parça satın alabilir, inşaa edebilir, ithal edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki bu tür madde ve gayri maddi değerleri satabilir. İhraç edebilir, kiraya verebilir, başkaları adına devir ve tescil ettirebilir, bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişilerin lehine rehin ipotek teminat kefalet irtifak intifa ve sair haklar kurabilir, fek edebilir, kaldırabilir, şirket alacaklarına teminat olarak gerçek veya tüzel kişilere ait her nevi gayrı madde haklar ile menkul ve gayrımenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, rehin, irtifak, intifa ve bu gibi haklar kabul edebilir, kurabilir, fek edebilir, kaldırabilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 273763 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Mart 1991 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: elektrikli ev aletleri satışı firma ito üyesi

Other info: