İstanbul Mega Gıda Özel Sebze ve Meyve İşletmeciliği

Contact info

ADDRESS:

GO

Mega Center C 26 Blok No: 229/5 (b. B. No: 64) Bayrampaşa, İstanbul

About Company

İstanbul Mega Gıda Özel Sebze ve Meyve İşletmeciliği Anonim Şirketi

Özel toptancı hali kurmak, bu amaçla hal tesis projesi yapmak uygulama planı hazırlamak ve inşaatları yapmak. Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için gerekli her türlü fabrikalar imalathaneler soğuk hava depoları ve buna mümesel tesisleri kurulması bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa etmek bunları alıp satmak devretmek ve bu taşınmazların üzerine her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerinde bulunmak. Konusu ile olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve nakil vasıtalarına sahip olabailir veya kiralayabilir bunlara satın alabilir menkullerini rehin edebilir gayri menkullerini borçları için ipotek edebilir alacakları için ipotek kabul edebilir gayrimenkulleri üzerinde şirketin hakla rı için tasarrufta bulunabilir iştigal konusuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli kredi alma anlaşmaları yapabilir şirketin ihtiyaç duyacağı istikraz larda bulunabgilir şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir fekkedebi lir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği veya menkul rehin verebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 485020 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Ekim 2002 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: gıda firma ito üyesi

Other info:

Similar Places: