Kale Porselen Elektroteknik

Contact info

PHONE:

0212 698 9580

ADDRESS:

GO

Halkalı Sok. No: 160 Sefaköy Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye

About Company

Kaleporselen Elektroteknik Sanayi Anonim Şirketi

Elektroporselen izolasyonlu bilumum elektrik malzemeleri imali Her türlü gayrimenkul ve menkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bahusus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak veya icabında bunları ahara satmak, devretmek, veya kiralamak rehin veya ipotek tesis etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul ve fek etmek, her türlü inançlı muameleleri yapmak Şirket gayelerinin tümünün veya herhangi birinin temin içini kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdası kabul ve ciro eylemek ve her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek Yukarıda zikredilen bilcümle faaliyetler ve muamelelerle teferruğ eden sair muamelelerin icrası, hususiyle ticari anlaşmalar akdi, istikrazda bulunulması ve istikrazlar için menkul ve gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi 10. 5. 1999 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 104025 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Aralık 1969 tarihinde kuruldu.

Lists with the business: elektronik araçlar satışı firma ito üyesi

Other info:

Links:

www.kaleporselen.com.tr

Similar Places: